جواب درس اول علوم پنجم ابتدایی

گام به گام فعالیت های علوم پنجم درس 1


نام درس : زنگ علوم | موضوع : گام به گام | پنجم ابتدایی

گام به گام فعالیت های علوم پنجم درس 1


گام به گام علوم پنجم / درس اول :: زنگ علوم

فعالیت صفحه 4 علوم پنجم

3ــ یکی از فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدت زمانی را که طول میکشد تا فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. ( ّ توجه: هر آزمایش را 3 بار تکرار کنید.)

شماره آزمایش فرفره1 فرفره2
(1) 2 ثانیه 4 ثانیه
(2) 3 ثانیه 5 ثانیه
(3) 2 ثانیه 5 ثانیه

فعالیت صفحه 4 علوم پنجم

نتیجه ی کاوش گروه خود را مانند نمونه‌ ی زیر بنویسید.
پاسخ: فرفره ای که بال پهن تری دارد، دیرتر به سطح زمین می رسد؛ بنابراین، هرچه بال فرفره پهن تر باشد زمان رسیدن آن به سطح زمین بیشتر میشود.

کاوشگری صفحه 5 علوم پنجم

چه چیزی را باید تغییر داد؟
پاسخ: – طول بال فرفره

چه چیزی را باید اندازه گرفت؟
پاسخ: -زمان رسیدن فرفره به زمین

چه چیزهایی را نباید تغییر داد؟
پاسخ: -ارتفاعی که فرفره را از آن رها میکنیم
-جنس  کاغذ
-طول دم فرفره
-پهنای بال فرفره

صفحه 6 علوم پنجم

3ــ فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدت زمانی را که طول میکشد تا هر فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. (توجه: هر آزمایش را 3 بار تکرار کنید.)

شماره آزمایش فرفره1 فرفره2
(1) 3 ثانیه 6 ثانیه
(2) 4 ثانیه 7 ثانیه
(3) 3 ثانیه 5 ثانیه

4ــ نتیجه کاوش خود را بنویسید.
پاسخ: درجه اندازه ی طول بال فرفره بیشتر باشد، مدت زمان بیشتری طول می کشد تا به زمین برسد. هنگامی که بال فرفره بلند باشد هوای بیشتری زیر بال جریان پیدا می کند و نیروی بیشتری رو به بالا به فرفره وارد می کند؛ بنابراین فرفره مدت زمان بیشتری در هوا می ماند.

فکر کنید صفحه 6 علوم پنجم

اینها دانه های درخت افرا هستند. اگر آنها را از ارتفاع یکسانی رها کنیم، کدامیک زودتر به زمین میرسد؟ چرا؟

پاسخ:
ارسالی حمیدرضا : سمت راست چون پهن تر است وبیشتر طول میکشد به زمین رسد زیرا پهن است وطول میکشد هوارا شکافته به زمین رسد
ارسالی امیر محمد : دانه ای که باریک تر است زود تر به زمین میرسد چون هوای کمتری زیر آن جمع میشود و زود تر به زمین میرسد