گام به گام فارسی نهم درس 1

جواب فعالیت های درس 1 فارسی نهم


نام درس : آفرینش همه تنبیه خداوندِ دل است | موضوع : گام به گام | پایه نهم

جواب فعالیت های درس 1 فارسی نهم


 گام به گام فارسی نهم / درس 1 :: آفرینش همه تنبیه خداوندِ دل است

معنی درس اول فارسی نهم

خودازیابی نهم

خود ارزیابی صفحه 14 فارسی نهم

۱- چند نمونه از جلوه‌های زیبایی آفرینش و نعمت‌های خدا را در درس، بیابید و بیان کنید.
پاسخ: عقل حیران شود از خوشـــه زریـن عِنَب / فهم، عـاجز شـــود از حقه یاقــــوت انار
که تواند که دهــد میــوه اَلوان از چوب؟ / یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟
پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز / ماه و خورشیـــد مُسَخر کند و لیل و نهار

۲- مفهوم آیه ۴۴ سوره اِسراء «آسمان‌های هفتگانه و زمین و هر موجودی که در آنهاست، او را می‌ستایند.» با کدام بیت درس، تناسب دارد؟
پاسخ: یعنی چیزی در جهان نیست، مگر آنکه خدا را تسبیح کند و به پاکی بستاید، لیکن شما تسبیح آن‌ها را نمی‌فهمید.
کوه و دریا و درخــتان، همه در تسبیح ‌اند / نه همه مستمعی، فهم کند این اَســــــرار

۳- پیام بیت پایانی شعر را توضیح دهید.
پاسخ: راست گویی و کردار راست باعث خوشبختی و آرامش انسان و دروغ گفتن باعث شکست و ناکامی می‌شود.

 

گفتگو نهم

گفت و گو صفحه 14 فارسی نهم

۱- درباره پیام این درس با هم گفت و گو کنید.
پاسخ: 1- آفریده ‌‌های خدا برای آگاه کردن دل انسان‌های صاحب دل هستند. 2- همه آفریده‌ها در حال تسبیح خداوند هستند. 3- مرغان سحر به انسان غافل می‌گویند که از خواب غفلت و بی خبری بیدار شود. 4- خداوند از هر عیب و نقصی دور است و…
۲- جلوه‌هایی از زیبایی منطقه و محلّ زندگی خود را ذکر کنید و درباره عبرت آموزی آنها بحث کنید.
پاسخ: محل زندگی من بسیار زیباست این منطقه‌ کوه‌های بلند با صخره‌های صاف و دره‌های عمیق و کوهپایه‌های نسبتاً هموار دارد. دره‌‌ها پر از آب و کوهپایه‌ها پوشیده از درخت‌های میوه هستند. در کوه‌ها علف و گل‌های رنگارنگ می‌روید و چشمه‌های جوشان با آب‌های زلال جاری می‌شود. زیبایی آفرینش که انسان را محو تماشا می‌کند و انسان را به خالق هستی رهنمون می‌سازد.

 

نوشتن نهم

نوشتن صفحه 15 فارسی نهم

1- مترادف واژه‌های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.
شگفت = عجب
آگاهی = تنبیه
ستایش خداوند = تسبیح
شنونده = مستمع
نادانی = جهالت
انگور = عنب
رام = مسخر
روز = نهار
مقصد = منزل
خوشبختی = سعادت

2- در بیت‌های زیر از کدام عناصر زیبایی سخن، استفاده شده است؟

1-خبرت هست که مرغان سحر می‌گویند: آخر ای خفته، سر از خواب جهالت بردار؟
2-تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟ حیف باشد که تو در خوابی و نرگس، بیدار
پاسخ: بیت اول: تشخیص (جان بخشی به اشیا): حرف زدن مرغ سحر

پاسخ: بیت دوم: تشبیه: انسان، مخاطب: (در این مصراع غایب است) مشبه، چو: ادات تشبیه، بنفشه: مشبه به، سر غفلت در پیش داشتن: وجه شبه آرایه تضاد هم در خواب و بیدار

3- بیت دوم درس را در یک بند، توضیح دهید.
پاسخ: آفریده‌های خدا بسیار متنوع و گوناگون هستند. این آفریده‌ها با نظم و فلسفه خاصی آفریده شده‌اند. انسان‌های عاقل با دیدن زیبایی‌های طبیعت و آفریده‌های خدا، به وجود خالق بی‌همتا پی می‌برند. یعنی آفریده‌های خدا باعث آگاه شدن انسان عاقل می‌شوند. کسی که به وجود خداوند اعتراف نمی‌کند اصلاً دل ندارد.