۴۳۸ مطلب در آذر ۱۴۰۱ ثبت شده است

جواب فعالیت های درس 1 فارسی چهارم :: آفریدگار زیبایی

جواب فعالیت های درس 1 فارسی چهار :: آفریدگار زیبایی

جواب درک مطلب | درست نادرست | واژه آموزی | گوش کن و بگو

 

جواب فعالیت های درس 1 فارسی چهار :: آفریدگار زیبایی

📚 گام به گام فارسی چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 1 : آفریدگار زیبایی

ادامه مطلب...

جواب فعالیت درس 7 هدیه چهارم

جواب فعالیت درس 7 هدیه چهارم

جواب برایم بگو | ایستگاه فکر | برسی کنید | تدبیر کنیم | بگرد و پیدا کن

 

جواب فعالیت درس 7 هدیه چهارم

📚 گام به گام هدیه چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 7 : نماز در کوهستان

ادامه مطلب...

معنی کلمات درس 2 زبان دهم

معنی کلمات درس 2 زبان دهم

زبان انگلیسی دهم درس دوم

 

معنی کلمات درس 2 زبان دهم

در این قسمت معنی واژه های درس دوم زبان انگلیسی پایه دهم را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید.

ادامه مطلب...

جواب فعالیت های درس 2 فارسی چهارم :: کوچ پرستو ها

جواب فعالیت های درس 2 فارسی چهار :: کوچ پرستو ها

جواب درک مطلب | درست نادرست | واژه آموزی | گوش کن و بگو

 

جواب فعالیت های درس 2 فارسی چهار :: کوچ پرستو ها

📚 گام به گام فارسی چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 2 : کوچ پرستو ها

ادامه مطلب...

معنی کلمات درس 3 زبان دهم

معنی کلمات درس 3 زبان دهم

زبان انگلیسی دهم درس سوم

 

معنی کلمات درس 3 زبان دهم

در این قسمت معنی واژه های درس سوم زبان انگلیسی پایه دهم را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید.

ادامه مطلب...

جواب فعالیت درس 8 هدیه چهارم

جواب فعالیت درس 8 هدیه چهارم

جواب برایم بگو | ایستگاه فکر | برسی کنید | تدبیر کنیم | بگرد و پیدا کن

جواب فعالیت درس 8 هدیه چهارم

📚 گام به گام هدیه چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 8 : دیدار دوست

ادامه مطلب...

جواب فعالیت های درس 3 فارسی چهارم :: راز نشانه ها

جواب فعالیت های درس 3 فارسی چهار :: راز نشانه ها

جواب درک مطلب | درست نادرست | واژه آموزی | گوش کن و بگو

 

جواب فعالیت های درس 3 فارسی چهار :: راز نشانه ها

📚 گام به گام فارسی چهارم

ادامه مطلب...

معنی کلمات درس 4 زبان دهم

معنی کلمات درس 4 زبان دهم

زبان انگلیسی دهم درس چهارم

 

معنی کلمات درس 4 زبان دهم

در این قسمت معنی واژه های درس چهارم زبان انگلیسی پایه دهم را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید.

ادامه مطلب...

جواب فعالیت درس 9 هدیه چهارم

جواب فعالیت درس 9 هدیه چهارم

جواب برایم بگو | ایستگاه فکر | برسی کنید | تدبیر کنیم | بگرد و پیدا کن

 

جواب فعالیت درس 9 هدیه چهارم

📚 گام به گام هدیه چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 9 : کودک شجاع

ادامه مطلب...

جواب فعالیت های درس 4 فارسی چهارم :: ارزش علم

جواب فعالیت های درس 4 فارسی چهارم :: ارزش علم

جواب درک مطلب | درست نادرست | واژه آموزی | گوش کن و بگو

 

جواب فعالیت های درس 4 فارسی چهارم :: ارزش علم

📚 گام به گام فارسی چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 4 : ارزش علم

ادامه مطلب...