جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۴ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۴ فارسی هشتم

گام به گام درس چهاردهم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۴ فارسی هشتم

درس چهاردهم :: یاد حسین

خودارزیابی درس ١۶ فارسی هشتم

ادامه مطلب...

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۶ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۶ فارسی هشتم

گام به گام درس شانزدهم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۶ فارسی هشتم

درس شانزدهم :: پرنده آزادی

ادامه مطلب...

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۷ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۷ فارسی هشتم

گام به گام درس هفدهم فارسی هشتم با جواب

 جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۷ فارسی هشتم

درس هفدهم :: راه خوشبختی

معنی کلمات درس 17 فارسی هشتم

ادامه مطلب...

جواب کاربرگه شماره ۱ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۱ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره اول مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۱ مطالعات اجتماعی هشتم

شماره 1

تعاون

ادامه مطلب...

جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره دو مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات اجتماعی هشتم

شماره

ادامه مطلب...

جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره سه مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات اجتماعی هشتم

شماره 3

همفکری کنید و بگویید در هر یک از موقعیتهای زیر افراد باید چه روش یا روشهایی برای مقابله با خشم انتخاب کنند و به کار ببرند

ادامه مطلب...

جواب کاربرگه شماره ۴ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۴ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره چهارم مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۴ مطالعات اجتماعی هشتم

فرض کنید زمان، چهل سال جلوتر رفته و تحولات در فناوریهای ارتباطات و اطلاعات ادامه یافته و محصولات جدیدی ابداع و اختراع شده است. تصور خود را درباره فضای چهل سال بعد، اختراع یک محصول جدید و نقش آن در زندگی انسانها به صورت یک متن کوتاه در این قسمت بنویسید و یا یک نقاشی خیالی درباره آن بکشید.

ادامه مطلب...

جواب کاربرگه شماره ۵ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۵ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره پنجم مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۵ مطالعات اجتماعی هشتم

شماره 5

عصر جاهلیت

ادامه مطلب...

جواب کاربرگه شماره ۶ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۶ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره ششم مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۶ مطالعات اجتماعی هشتم

شور حکومتی امام علی
وقتی امیرالمومنین علی ، مالک اشتر یکی از یاران خود را به حکومت مصر منصوب کرد، به او نامهای نوشت. این نامه یکی از مهمترین اسناد سیاسی و حقوقی تاریخ اسلام است. در این نامه، امام ویژگیهای حکومت اسلامی، و روابط متقابل مردم و حاکمان را بیان کرده است.

یی از این نامه را مرور کنید و بگویید هر فراز مربوط به کدام یک از اصول حکومتی آن حضرت است؟

ادامه مطلب...

جواب کاربرگه شماره ۷ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگه شماره ۷ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره هفتم مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۷ مطالعات اجتماعی هشتم

شماره 7

نمودار علت و معلول

ادامه مطلب...